Национален телефон на цената на един градски разговор: 0700 70 775
Национален телефон на цената на един градски разговор: 0700 70 775

Защита на лични данни

Считано от 25 май 2018г. е в сила Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС. В тази връзка предприехме необходимите мерки, чрез които да изпълним законовите си задължения и да осигурим защитата при обработването на лични данни, свързани с нашите клиенти и партньори.

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Събираме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на предлаганите от нас услуги и стоки също така, и за да изпълним законовите си задължения. Обработването на данни извършваме в съответствие с действащата нормативната уредба и при взети от наша страна подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, в съответствие с настоящата политика и вътрешните ни правила и процедури.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  e дружество с ЕИК: 204050045, по ДДС BG204050045 със седалище и адрес на управление:

гр. София,  ул. Антим I №61

Телефон: 0 700 70 775; 0878637776

Ел. поща: sales@automotorpartsgroup.bg 

Интернет страница:

www.automotorpartsgroup.bg / www.automotorparts.bg

 

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

Във връзка с предоставяните услуги „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД обработва информация относно следните субекти на данни:

1.) Физически лица, които посещаващи уеб сайта

2.) Физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания (вкл., но не само по електронна поща, чрез обаждане, чрез уеб сайта и др.), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Информацията (категориите лични данни), която „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  обработва относно субектите на данните може да включва:

Идентификационни данни - имена на ползващия услугите на уеб сайта;

Данни за контакт: телефон, адрес на електронна поща;

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме личните данни, когато посещавате уеб сайта на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД.

Какви лични данни събираме?

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  събира лични данни чрез своя уебсайт основно по два начина:

Пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате в уеб сайта).

Непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

1.) Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашия уеб сайт. Това включва регистрация за използване на уеб сайта и неговите услуги.

2.) Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.

3./ Нашият уеб сайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.

4./ Подробности за посещенията Ви в нашия уеб сайт, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте „Политиката за бисквитки“ за повече информация.

Как използваме личните данни, които събираме от нашия уебсайт?

Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уеб сайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте „Политиката за бисквитки“ за повече информация.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите ни и за защита на живота и здравето на гражданите:

А./ Сградата на администрацията на търговеца е зона с контролиран достъп на външни лица;

Б./.В сградата се използва сигнално-охранителна техника;

В./ В сградата, пред входовете към нея и паркинга има изградена система за видеонаблюдение, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в обектите на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и други подобни. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват за срок от 7 дни.

Чрез информационни стикери, поставени на видно място, субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата политика и в общите условия за ползване на уеб сайта, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

1.) цели, свързани със спазване на законови задължения на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  във връзка с развиваната дейност в обектите;

2.) цели на легитимния интерес на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  или на трети лица;

3.) цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му, като същите се обработват до момента на оттегляне на съгласието от субекта на данните.

4.) видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД , доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите ни и защита на живота, здравето и собствеността.

5.) поддръжка и администриране на уеб сайта;

6.) откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на уеб сайта;

7.) предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на уеб сайта.

8.) Други легитимни интереси, свързани с осъществяване на търговска дейност и осигуряване на качествено обслужване, предоставяни от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  в търговските обекти:

9.) поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние (заетост, задължения и др. под.) в случай на срив на информационните системи;

10.) управление и контрол на качеството на предоставяните услуги;

11.) проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите;

12.) контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИ ДАННИ

Отказът за предоставяне на данни, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  , касаеща ползването на услугите на уеб сайта.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ауто Мотор Партс Груп ООД  не разкрива лични данни относно субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

А./ това е необходимо за изпълнение на законово задължение на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД   пред:

- компетентни държавни, общински или съдебни органи;

- одитори;

Б. / това е необходимо на обработващи личните данни по възлагане „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД ;

В./ това е необходимо за предоставяне на услугите на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД , пред:

 - доставчици на пощенски и куриерски услуги;

- търговски партньори на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД;

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  обработва и съхранява информация относно субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД , съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно субекта на данни в следните срокове:

Срок на съхранение

Финансови и счетоводни документи; фактури; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали до 5 години. В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) до 1 година

Данни от видеозаписи-7 дни

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на субекта на данни, от момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от субекта на данните.

Посочените в тази политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/или законните интереси, включително и по съдебен ред на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ ПРЕД „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД 

Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки субект има право да упражни следните права:

1.) Право на достъп:

- да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;

-да получи достъп до данните и до информация относно обработването и правата му.

2.) Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

3.) Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни при наличие на основанията, предвидени в регламента;

4.) Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от администратора ограничаване на обработването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в регламента;

5.) Право да изисква от администратора да съобщи на третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;

6.) Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от фирмата, когато са налице едновременно следните условия:

7.) Право на възражение - субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла на регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на фирмата или на трета страна. В тези случаи администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.) Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – субектът на данни има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на регламента, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице основанията и предпоставките за това предвидени в регламента.

 Когато личните данни се обработват въз основа единствено на дадено изрично съгласие, то субектът има право да го оттегли по всяко време, а ние ще прекратим обработката своевременно.

За да упражни правата си лично или чрез представител е необходимо субектът да попълни „Искане от субекта на данни за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета“ към настоящата Политика, след което:

1.) да се свърже с „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД на e-mail: office@automotorpartsgroup.bg ;

2.1.)  да изпрати искането, чрез пощенска или куриерска услуга, до адрес: гр. София,  ул. „Антим I“ №61;

          2.2) да изпрати искането си на e-mail  office@automotorpartsgroup.bg при условията на закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, закона за електронното управление и закона за електронната идентификация.

Законовият срок за отговор на Вашето искане е до 2 месеца, считано от постъпване на искането, като при голям брой искания или сложност, същият може да бъде удължен с още един месец.

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  може да забави или да откаже изцяло или частично предоставянето на информация във връзка с обработваните Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

  • не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани проверки, разследвания или процедури;
  • се защити общественият ред и сигурност;
  • се защитят правата и свободите на други лица.

След отпадане на горните обстоятелства администраторът предоставя исканата информация в срок от два до три месеца.

Администраторът вписва в регистъра на исканията от субекти на данните датата, идентифициращата информация и всички други важни за разглеждане на искането данни, както и данни за подадения към субекта отговор на искането за достъп.

При отказ от страна на администратора да изпълни задълженията си по чл. 54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 от Закона за защита на личните данни имате възможност да упражните правата си чрез Комисията за защита на личните данни.

РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието и основанията за обработване на данните, начина на упражняване на правата по тази политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  по следния начин :

  • office@automotorpartsgroup.bg 
  • 0700 70 775

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  запазва правото си да променя политиката си за поверителност.