National phone for the price of a local call: 0700 70 775
National phone for the price of a local call: 0700 70 775

Terms and conditions

Уеб сайтът „www.automotorpartsgroup.bg“ (наричани за краткост по-долу: „уеб сайт“ или „Ауто Мотор Партс Груп ООД“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за потребители и клиенти (наричани за краткост по-долу: „Вие“ или „Вас“) в съответствие на следните общи условия за ползване, както и всички други описани в уеб сайта правила. Сайтът „www.automotorpartsgroup.bg“ е собственост на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД, с ЕИК 204050045 / по ДДС BG204050045 и адрес на регистрация: гр. София, ул. „Антим I“, № 61. За контакт с нас: e-mail: sales@automotorpartsgroup.bg или на телефон: 0700 70 775

Използвайки уеб сайта на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД, Вие приемате без ограничения настоящите условия за ползване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на:

www.automotorpartsgroup.bg / www.automotorparts.bg (текст и изображения ) е със защитени авторски права като копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялата информация на уеб сайта под каквато и да било форма е неправомерно. Всички авторски права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание без писменото разрешение на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД, е строго забранено.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

 Използване на сайта www.automotorpartsgroup.bg / www.automotorparts.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали с настоящите условия за ползване и сте се съгласили с тях. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД чрез тяхната актуализазция по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Промените са задължителни за всички клиенти и потребители. При промяна на условията за ползване „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  ще информира за това чрез публикуване на промените в уеб сайта.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При ползването на

www.automotorpartsgroup.bg / www.automotorparts.bg потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уеб сайта услуги. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания потребител чрез изпращане на e-mail: „office@automotorpartsgroup.bg“.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД е регистрарана като администратор на лични данни с идентификационен номер: 433686

Съобразно закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които са станали достояние на „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  при ползване от него на уеб сайта, както и на поправка на тези данни.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирани се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани  по електронен път от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД.

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

Потребителят получава потребителско име и парола за достъп до всички услуги на www.automotorpartsgroup.bg / www.automotorparts.bg след като завърши процеса на регистрация.

Паролата може в последствие да бъде променена от потребителя чрез предоставената форма в уеб сайта за тази цел.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на потребителя, „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

„Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали, поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

Всички доброволно предоставени от потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уеб сайта, се съхраняват, обработват и използват от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД за целите на поддръжка на определени функционалности на уеб сайта.

Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез попълнено писмено уведомление / което „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД може да му предостави при поискване и изпратено по пощата.

Потребителят има право на достъп до обработваните от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД негови лични данни, както и на информация за това кои негови лични данни се обработват. Потребителят има правото да поиска от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  има задължението да изтрие личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу общ регламент относно защитата на данните).

Потребителят има право да изиска от „Ауто Мотор Партс Груп“ ООД  ограничаване на обработването на личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.